Inteligentní doprava

Výše dotační podpory: 3 730 650 000 KčVýše dotační podpory: 3 730 650 000 Kč

Prioritní oblast 1:

Inteligentní doprava

Cíl:

Prostupná a propojená metropolitní oblast s výborně dostupnou metropolí, reflektující potřeby svých obyvatel, kteří využívají integrované hromadné dopravy a dopravy šetrné k životnímu prostředí

Zdroj financování:

IROP, PO 1, IP 7b, SC 1.1: Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoj sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

IROP, PO 1, IP 7c, SC 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

OP PPR, PO 2, IP 2.2, SC 2.2: Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy

Odkaz na IROP: https://irop.mmr.cz/cs/

Odkaz na OPPPR: http://penizeproprahu.cz/

 

Specifický cíl ITI PMO 1.1: Zrychlit a zkvalitnit přepravu osob uvnitř PMO

Opatření 1.1.1: Výstavba a modernizace terminálů veřejné dopravy a systémů pro přestup na veřejnou dopravu v zázemí Prahy

Nárůst počtu obyvatel v Pražské metropolitní oblasti a s tím spojená vyšší intenzita individuální dopravy si žádají zvýšení kvality dostupnosti veřejné dopravy. Stěžejním druhem dopravy je železnice, vybudování moderních, atraktivních, kvalitních a dostupných přestupních terminálů a efektivních systémů pro přestup na veřejnou dopravu v zázemí Prahy zlepší dopravní situaci nejen v Pražském metropolitní oblasti, ale i v Praze.

Aktivity:

 • Výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu.
 • Výstavba nebo modernizace systémů pro přestup na veřejnou dopravu (P+R, K+R, B+R).

 

Opatření 1.1.2: Výstavba a modernizace systémů pro přestup na veřejnou dopravu na území hl. města Prahy

V důsledku nárůstu počtu obyvatel v Pražské metropolitní oblasti a zvýšení intenzity dopravy je třeba posílit systémy pro přestup na veřejnou dopravu na vybraných místech hl. města Prahy tak, aby došlo ke snížení zatížení vnitřní části Prahy individuální automobilovou dopravou a zvýšil se počet uživatelů veřejné hromadné dopravy.

Aktivity:

 • Realizace záchytných parkovišť systému P+R u stanic a zastávek drážní dopravy včetně doplňkových služeb úschovy jízdních kol B+R.

Specifický cíl ITI PMO 1.2: Posílit preferenci hromadné dopravy

Opatření 1.2.1: Zavádění a modernizace inteligentních dopravních systémů a dopravní telematiky

Pro Prahu a Středočeský kraj je bariérou rozvoje dopravy neexistence komplexního integrovaného dopravního systému. Rozvoj inteligentních dopravních systémů umožní integraci veřejné dopravy v Pražské metropolitní oblasti a tím zvýší uživatelskou atraktivitu veřejné dopravy.

Aktivity:

 • Výstavba, rekonstrukce nebo modernizace inteligentních dopravních systémů (ITS) a dopravní telematiky pro veřejnou dopravu.
 • Zavádění nebo modernizace řídících, informačních, a platebních systémů pro veřejnou dopravu.

 

Opatření 1.2.2: Opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy v uličním provozu

Zajištění plynulosti povrchové městské veřejné dopravy v uličním provozu v Praze umožní její zrychlení a rovněž ji zatraktivní.

Aktivity:

 • Oddělení tramvajového pásu od uličního provozu.
 • Realizace nebo vyznačení vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy či vyhrazených řadících pruhů pro autobusy.
 • Úpravy křižovatek a úpravy světelných signalizačních zařízení pro preferenci tramvají nebo autobusů.
 • Instalace zařízení pro aktivní detekci v autobusech městské veřejné dopravy.

Specifický cíl ITI PMO 1.3: Zvýšit regionální mobilitu napojením na infrastrukturu TEN-T

Opatření: 1.3.1: Rozšíření, rekonstrukce a modernizace silniční sítě navazující na síť TEN-T

Výrazná tranzitní funkce Pražské metropolitní oblasti významně negativně ovlivňuje vnitřní části sídel, která nemají vybudovány silniční obchvaty. Koncepční řešení silniční infrastruktury umožní efektivně napojit území PMO na hlavní dopravní tahy sítě TEN-T a tím odlehčí dopravou zatěžovaným sídlům.

Aktivity:

 • Rekonstrukce, modernizace, popř. výstavba silnic navazujících na síť TEN-T
 • Budování obchvatů sídel na vybrané regionální silniční síti s cílem zvýšit konektivitu k síti TEN-T

Specifický cíl ITI PMO 1.4: Snížení negativních vlivů dopravy na životní prostředí

Opatření 1.4.1: Budování infrastruktury pro cyklistickou dopravu

Budování infrastruktury pro cyklistickou dopravu umožní ve vybraných oblastech rozvoj cyklo dopravy jako alternativu k individuální automobilové dopravě a to včetně návaznosti na veřejnou dopravu.

Aktivity:

 • Výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras
 • Realizace cyklistických jízdních pruhů
 • Budování doprovodné infrastruktury ve vazbě na další systémy dopravy

 

Opatření 1.4.2: Modernizace vozového parku ve veřejné dopravě

Snížení emisní zátěže prostřednictvím pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel přispěje ke zlepšení stavu životního prostředí ve městě a tím prospěje i zdraví obyvatel.

Aktivity:

 • Nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro přepravu osob v rámci veřejné hromadné dopravy

 

Výpis dokumentů

 

 

Zápis z jednání pracovní skupiny Terminály a P+R III.

11.6.2019 13:59

Stáhnout

Prezentace z jednání pracovní skupiny Terminály a P+R III.

11.6.2019 11:49

Stáhnout

Zápis z jednání pracovní skupiny Silniční infrasturktura V.

8.4.2019 11:26

Stáhnout

Prezentace z jednání pracovní skupiny Silniční infrastruktura V.

8.4.2019 11:17

Stáhnout

Prezentace z jednání pracovní skupiny Silniční infrastruktura IV.

23.1.2019 09:52

Stáhnout

Zápis z jednání pracovní skupiny Silniční infrasturktura IV.

23.1.2019 09:48

Stáhnout

Více

Bližší informace o aktuálních výzvách nositele ITI Zjisti více

Přečtěte si také: